Pravidlá a podmienky použitia

Základné pojmy

Prevádzkovateľ - spoločnosť SLONline, s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom Portálu Morský koník

Portál - portál, webová stránka, či softvér Morský koník je internetová stránka - portál (ďalej iba “Portál”), ktorý umožňuje inzerovanie, ponuku a prezentovanie vecí na predaj a poskytuje priestor na komunikáciu medzi Predajcom a Kupujúcim.

Predajca - osoba inzerujúca na Portáli

Tvorca - osoba predávajúca vlastnoručne vytvorené výrobky v častiach HANDMADE zóna a FOOD zóna

Vec - predmet, tovar, produkt, ktorý je inzerovaný, ponúkaný, či prezentovaný na Portáli

Profil - používateľský účet Používateľa Portálu, ktorý obsahuje základné informácie o Používateľovi, jeho ponuku a schránku správ.

Používateľ – je fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom alebo právnická osoba, ktorá používa Portál. Registrácia na Portáli je podmienkou na získanie statusu Používateľa.

Kupujúci je Používateľ, ktorý sa zaregistruje na Portáli za účelom nákupu ponúkaného tovaru.

Služby sú predovšetkým služby poskytované na Portáli, ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky tovaru alebo virtuálneho  priestoru. Službami sa rozumie najmä sprostredkovanie predaja ručne vyrábaného tovaru a ďalších služieb a poskytovanie prístupu k internetovým stránkam Prevádzkovateľa.

Tovar sú predovšetkým ručne vyrábané autorské diela vyrobené Predávajúcimi alebo osobami, ktoré výrobou ponúkaného tovaru poveril, prípadne iné hnuteľné veci, ktoré Predávajúci nadobudol zákonom dovoleným spôsobom. V prípade ak Predávajúci nie je autorom ponúkaného tovaru, je povinný kedykoľvek na požiadanie Prevádzkovateľa alebo Kupujúceho preukázať pôvod ponúkaného tovaru a označiť ich autora/zhotoviteľa.

Dielom  – sa rozumie dielo spĺňajúce všetky pojmové znaky diela podľa ust. § 7 Autorského zákona a to najmä, ale nielen literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, alebo iné dielo upravené Autorským zákonom. Autorom diela je vždy predávajúci, pokiaľ nie je uvedené inak.

Uzatvorenie obchodu - za akt Uzatvorenia obchodu sa podľa Podmienok používanie portálu www.morskykonik.sk považuje potvrdenie objednávky Predajcom. Potvrdenie objednávky je pre Pradajcu záväzné. 

Autorský zákon je zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení platných predpisov.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom Portálu (ďalej iba “Prevádzkovateľ”) je spoločnosť SLONline, s.r.o.

SLONline, s.r.o.
Dobšinského 22
811 05 Bratislava

IČO: 45 393 435
DIČ: 2022966429
IČ DPH: SK2022966429

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 62904/B

Prevádzkovateľ iba poskytuje priestor - platformu na inzerciu, ponuku a prezentáciu vecí, tovarov a výrobkov, ako aj priestor na komunikáciu medzi Predajcami a Kupujúcimi.

Prevádzkovateľ zabezpečuje technickú prevádzku Portálu, jeho vývoj a správne zobrazovanie na rôznych typoch zariadení.

Prevádzkovateľ nepredáva - teda neinzeruje, neprezentuje ani neponúka žiaden tovar, ani tovar Predajcov, ani nesprostredkováva obchodné dohody. 

Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za:

 • pravdivosť údajov uvedených pri inzerovanej veci, vrátanie názvu, popisu, značky, fotografie, či referencií,
 • autorstvo a autorské práva k inzerovaných veciam, ako aj údajov a fotografiám k nim,
 • výšku cien inzerovaných vecí a/alebo výšku cien doručenia,
 • uskutočnenie, resp. neuskutočnenie dohody medzi Predajcom a Kupujúcim,
 • uhradenie ceny za inzerovanú vec Kupujúcim Predajcovi,
 • doručenie zakúpenej veci Kupujúcemu Predajcom,
 • za objektívnosť a pravdivosť hodnotenia Predajcov a Kupujúcich.

Prevádzkovateľ Portálu má právo prerušiť jeho prevádzku za účelom aktualizácie alebo technickej údržby systému bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za plynulosť prevádzky portálu, ani negarantuje jeho 100% dostupnosť.

Prevádzkovateľmá právo na ukončenie prevádzky Portálu bez udania dôvodu, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu pre jeho používateľov - Predajcov či Kupujúcich.

Registrácia a používateľský profil

 • Pre kúpu a predaj tovaru na portáli wwwmorskykonik.sk je potrebné zaregistrovať sa buď ako Kupujúci alebo ako Predávajúci užívateľ webu.
 • Prístup na Portál, registrácia a používanie Služieb Portálu sú bezplatné.
 • Registrácia na Portáli je dobrovoľná. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo sprístupniť niektoré Služby na Portáli iba registrovaným Používateľom (Kupujúcim).
 • Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo na spoplatnenie Služieb, prípadne niektorých Služieb, ktoré v súčasnosti nie sú spoplatnené podľa cenníka platného vždy deň nasledujúci po jeho zverejnení na Portáli.
 •  Registrácia Používateľa - Používateľ sa registruje na Portáli prostredníctvom vyplnenia registračných údajov, ktoré budú tvoriť jeho profil a zároveň potvrdí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v prípade ak nejaké osobné údaje o svojej osobe poskytne. Po úspešnom vykonaní registrácie nadobúda Používateľ status Kupujúceho.
 • Registrovať sa na stránke www.morskykonik.sk môžu fyzické osoby staršie ako 18 rokov. Registráciu v oblasti Handmade a Food zóna môže vykonať aj právnická osoba, ktorá však musí deklarovať, že ponúkané výrobky sú jej vlastným výrobkom a v prípade ponúkaných výrobkov a tovarov sa nejedná o sprostredkovanie už vyrobeného tovaru.
 • Používateľ je pri registrácii povinný uviesť pravdivé a aktuálne údaje. Ak Prevádzkovateľ kedykoľvek následne zistí, že pri registrácii boli uvedené nepravdivé údaje (napr. uvedenie neexistujúcej alebo vymyslenej fyzickej alebo právnickej osoby, uvedenie mena inej fyzickej alebo právnickej osoby), môže znemožniť pôvodne udelený prístup a zablokovať konto takého Kupujúceho. Kupujúci je po každej zmene údajov uvedených pri registrácii povinný bez zbytočného odkladu aktualizovať údaje uvedené v profile.
 •  Vytvorením profilu na Portáli Kupujúci vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Po ukončení zverejnenia profilu Kupujúci (napr. ak sa Kupujúci rozhodne zrušiť svoju registráciu) budú údaje neprístupné a budú uschované v databáze Prevádzkovateľa po dobu maximálne 10 rokov. Po tomto období budú údaje z databázy Prevádzkovateľa vymazané. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o oznámenie údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ eviduje, a môže požiadať o vymazanie svojich údajov z databázy Prevádzkovateľa zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle vymazať evidované údaje.
 • Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu. Opätovná registrácia toho istého Používateľa na Portáli je možná po dohode s prevádzkovateľom portálu.
 • Podmienky registrácie platia pre Predávajúceho v totožnom rozsahu.

Osobné údaje používateľov

Používatelia Portálu - Predajcovia i Kupujúci sú povinní uviesť na portáli svoje údaje:

 • Meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • Adresu/trvalé bydlisko
 • Adresu pre doručenie

Používateľ môže na portáli vystupovať aj pod Nickom - prezývkou. Aj v takomto prípade však musí pri registrácii uviesť svoje plné meno a priezvisko. Je to požadované najmä kvôli bezpečnosti a zamedzeniu vytvárania duplicitných, či falošných profilov.

Mesto/obec z adresy používateľa bude použitá pre filtrovanie ponuky podľa lokality.

Ak používateľ označí, aby sa Adresa pre doručenie zobrazila pri objednávke automaticky, zobrazí sa pri každej jeho objednávke Predajcovi.

V prípade, že ide o organizáciu, firmu alebo SZČO, sú povinní uviesť aj svoje fakturačné údaje.

Telefónne číslo je nepovinný údaj. Odporúčame ho vyplniť pre potreby komunikácie alebo pre doručenie kuriérnou službou - kuriér potrebuje telefónne číslo pri doručovaní zásielky.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje narábať s osobnými údajmi citlivo a výhradne spôsobom popísaným v týchto podmienkach.

Používateľ portálu dáva súhlas so spracovaním osobných údajov a ich použitie na Portáli pri registrácii.

Používateľ portálu môže kedykoľvek písomne požiadať o vymazanie osobných údajov a úplné zrušenie svojho používateľského profilu.

Všetky osobné údaje budú uchovávané v databáze Portálu, ktorá je spravovaná na zabezpečenom servri.

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečné uchovanie osobných údajov a tiež sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. 

e-mailová adresa Používateľa môže byť v zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách  v znení neskorších predpisov využitá na marketingové účely.

Cookies

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách Prevádzkovateľ informuje Používateľov, že na Portáli využíva Cookies. Používateľ dáva súhlas s používaním Cookies.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači Používateľa alebo v jeho mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch Používateľa a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Viac informácií nájdete aj na stránke https://ec.europa.eu/info/cookies_sk.

Predajca

Predajca je Používateľ, ktorá má právo bezplatne inzerovať a ponúkať:

 • svoje použité, "second hand", veci v časti Bazár
 • svoje vlastnoručne vytvorené výrobky v časti Handmade zóna
 • prebytky z dvora - ovocie, zeleninu a vlastnoručne vyrobené potravinárske výrobky v časti Food zóna

Predajca má právo pridávať neobmedzené množstvo inzerátov, pričom každú vec môže zadať do systému iba raz.

Predajca smie využívať všetky bezplatné a/alebo spoplatené služby portálu výhradne súlade s týmito Podmienkami používania.

V prípade porušenia týchto Podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený používateľský účet Predajcu okamžite zrušiť bez nároku Predajcu na akúkoľvek náhradu škody, či inú kompenzáciu.

Predajca je povinný uvádzať pravdivé informácie o ponúkanej veci, predovšetkým základné informácie o veci a jej stave.

Predajca je povinný slušne a v čo najkratšom čase reagovať na požiadavky, otázky a objednávky Kupujúcich.

Predajca je povinný aktualizovať stav svojej ponuky a stavy objednávok v systéme Portálu tak, aby zodpovedali reálnemu stavu.

Predajca momentom nahrania príslušného diela (tovaru) na Portál uzatvára s Prevádzkovateľom sprostredkovateľskú zmluvu alebo zmluvu o poskytnutí virtuálneho priestoru (podľa voľby Predávajúceho). Bližšie podmienky zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Prevádzkovateľom určuje osobitná Partnerská zmluva a jej podmienky.

Predajca prehlasuje a zaručuje, že je v plnom rozsahu oprávnený nakladať s ponúkaným tovarom ako vlastník a že ponúkaním tohto tovaru pre tretie osoby nedochádza k porušeniu autorských práv tretích osôb.

Predajca nesmie odovzdávať na Portál obsah za účelom jeho predaja, ktorý najmä:
 

 •  porušuje práva duševného vlastníctva (autorské práva, práva súvisiace s autorským právom, priemyselné práva a pod) iných osôb,
   
 • obsahuje neoprávnene použité ochranné známky, obchodné mená a chránené označenia pôvodu, ku ktorým prislúcha výhradné právo tretej osoby, alebo akékoľvek označenie s ním zameniteľné,
     
 • obsahuje akékoľvek časti, ktoré stimulujú alebo smerujú k neplneniu povinnosti uložené zákonom alebo na základe zákona alebo trestnému činu alebo schvaľujú trestný čin alebo verejne vychvaľujú pre trestný čin jeho páchateľa,
     
 •  obsahuje akejkoľvek časti, ktoré zvádzajú k zneužívaniu návykových alebo životu nebezpečných látok alebo podporujú alebo podnecujú zneužívanie takýchto látok,
     
 • obsahuje časti, ktoré hanobia niektorý národ, jeho jazyk, niektorú etnickú skupinu alebo rasu, alebo skupinu obyvateľov pre ich politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
     
 • obsahuje časti, ktoré podnecujú k nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rasy, náboženstva, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd jej príslušníkov,
     
 •  obsahuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá,
       
 • obsahuje pornografické diela alebo umožňuje osobám mladším ako osemnásť rokov prístup k týmto pornografickým dielam,
   
 •  sú v rozpore s dobrými mravmi

Systém Portálu vyhodnocuje aktivity Predajcu a prideľuje mu percentuálny rating na základe pomeru nevybavených a úspešne vybavených objednávok. Preto je v záujme Predajcu, aby priebežne nastavoval stavy objednávok, nenechával ich zbytočne dlho otvorené, či nedokončené.

Kupujúci

Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na portáli nakupuje.

Kupujúci má právo vybrať si z ponuky inzerovaných a ponúkaných vecí, vložiť si ich do košíka a odoslať požiadavku na ne Predajcovi.

Kupujúci vyhlasuje a zaručuje, že:

 • je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä vzhľadom na svoj vek,
 • nebol zbavený spôsobilosti na právne úkony,
 • jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená v rozsahu znemožňujúcim mu vyslovenie súhlasu s týmito Podmienkami a používania Služieb,
 • všetky údaje, ktoré o sebe pri registrácii či inom použití Služieb poskytol, sú pravdivé, úplné, presné a správne,
 • používaním Služieb zo strany Kupujúceho za podmienok uvedených v týchto Podmienkach nedôjde k porušeniu aplikovateľných právnych predpisov,
 • sa pred začatím používania Služieb dôkladne zoznámil s týmito Podmienkami, že týmto Podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi a
 • si je vedomý skutočnosti, že v dôsledku pozastavenia či zmeny poskytovania služieb môže stratiť dočasne alebo trvalo prístup k obsahu na Portáli                            

Kupujúci  sa zaväzuje, že:

 • nebude používať služby, ak by ich použitím došlo k porušeniu právnych predpisov,
 • zabezpečí dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel potrebných pre prihlásenie a pre prístup k službám, najmä tieto identifikačné údaje a heslá neoznámi žiadnej tretej osobe,
 • ak zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek treťou osobou, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Prevádzkovateľovi, inak zodpovedá za škodu,  ktorá zneužitím údajov vznikla
 • ak zistí zneužívanie autorských práv alebo iných práv súvisiacich s poskytovaným obsahom, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Prevádzkovateľovi,
 • nebude sa v súvislosti s používaním služieb dopúšťať žiadneho protiprávneho alebo neetického správania

BAZÁR

V BAZÁRi je možné veci výhradne ponúkať. Nie je možné umiestňovať inzeráty s dopytom, prosbami, ani výzvami.

Na portáli nie je možné ponúkať, ani dopytovať služby.

Pridanie inzerátu do BAZÁRa je bezplatné.

HANDMADE zóna a FOOD zóna

V častiach HANDMADE zóna a FOOD zóna je tiež možné veci výhradne ponúkať. Nie je možné umiestňovať inzeráty s dopytom, prosbami, ani výzvami.

Pridanie produktu do častí HANDMADE zóna a FOOD zóna je bezplatné.

DO 31.3.2018 PREDAJCOVIA V ČASTIACH HANDMADE ZÓNA A FOOD ZÓNA NEPLATIA PREVÁDZKOVATEĽOVI ANI ŽIADNU PROVÍZIU Z PREDAJA.

 

Pridanie inzerátu - postup

Inzerát sa pridáva pomocou webového formulára. Každá kategória má formulár prispôsobený vlastnostiam vecí ponúkaných v nej ponúkaných. Predajca je povinný vyplniť všetky predpísané polia a nastaviť všetky predpísané parametre.

Predajca je povinný pridať inzerát do kategórie, do ktorej daná vec patrí. Predajca nesmie pridať inzerát viackrát, ani do tej istej, ani do iných kategórií. Duplicitné inzeráty budú po zistení odstraňované.

Za znenie a pravdivosť inzerátu a ponuky je zodpovedný Predajca. 

Predajca tiež zodpovedný za pôvod inzerovanej veci, autorské práva k inzerovanej veci, za pravdivosť a autorské práva k údajom uvedených v inzeráte a dostupnosť inzerovanej veci.

Pokiaľ ponuka Predajcu vyžaduje oprávnenia Živnostenského úradu, Úradu verejného zdravotníctva, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR alebo vydanie potvrdenia niektorého z autorizovaných štátnych skúšobní v SR, za získanie platného oprávnenia zodpovedá výhradne Predajca.

Na Portáli je vyslovene zakázané inzerovať a ponúkať:

 • všetky veci, ktorých predaj zakazujú platné zákony Slovenskej republiky, a ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
 • veci získané nelegálnym spôsobom,
 • nový tovar zakúpený za účelom predaja bez zmeny, v pôvodnom stave,
 • živé zvieratá a živočíchy, 
 • výrobky z ohrozených živočíchov,
 • zbrane,
 • medicínske produkty, lieky, drogy, výživové doplnky, prípravky na chudnutie,
 • cigarety, tabakové výrobky, alkohol,
 • nepovolené látky a chemikálie,
 • lístky a vstupenky na kultúrne, športové či iné podujatia,
 • napodobeniny a falzifikáty značkových produktov,
 • prácu a produkty multilevel marketingového obchodu, pyramídové hry, provízne práce, hazardné hry,
 • ponuky úverov, investícií, pôžičiek, poistenia a iných finančných produktov,
 • zoznamovacie inzeráty, ponuky sobášov,
 • pracovné ponuky, brigády, prácu na doma,
 • erotické služby, online služby, pomôcky a nosiče s erotickým obsahom a iné erotické predmety,
 • veci, publikácie a informácie, ktoré propagujú zločinecké režimy, filozofie a hnutia ako fašizmus, nacizmus, komunizmus,
 • veci, publikácie a informácie, ktoré hanobia osobu či skupinu osôb, vyzývajú k násiliu, nabádajú na trestný čin alebo podnecujú národnostnú, rasovú,
 • náboženskú alebo inú neznášanlivosť, 
 • veci, publikácie a informácie šíriace hoaxy, konšpiračné teórie a dezinformácie,
 • veci, publikácie a informácie, ktoré slúžia a/alebo by mohli slúžiť na poškodzovanie povesti alebo majetku inej osoby, skupiny osôb, firmy, či organizácie,
 • materiály, publikácie a produkty politických strán a hnutí, veci obsahujúce prvky identity politických strán a hnutí.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť z portálu inzeráty, ktorých obsahom je:

 • vec, pre ktorú na portáli nie je vytvorená kategória,
 • vec, ktorá porušuje Podmienky používania,
 • vec, ktorá porušuje autorské práva,
 • vec, ktorá porušuje práva inej osoby, skupiny osôb,
 • vec, ktorá je doplnená nevhodnou, zavádzajúcou, či pohoršujúcou fotografiou,
 • vec, ktorá obsahuje v názve, popise alebo fotografii odkaz na inú webovú stránku (jej URL adresu).

Ak Predajca umiestni vec do nesprávnej kategórie, Prevádzkovateľ má právo presunúť ju do správnej kategórie bez predchádzajúceho upozornenia, či výslovného súhlasu Predajcu.

Inzerát, či ponuka musí obsahovať minimálne všetky tie informácie, ktoré sú vo formulári na pridávanie označené ako povinné polia.

Inzerát, či ponuka bez relevantnej fotografie nebude publikovaná. Ak Predajca zverejní fotografiu, ktorá nebude zodpovedať inzerátu alebo z nej nebude zrejmé o čo ide (fotografia s iným obsahom alebo s nízkou kvalitou), inzerát bude vymazaný.

Objednávka - uzatvorenie dohody

Uzatvorenie dohody je výhradnou záležitosťou Predajcu a Kupujúceho.

Predajca a Kupujúci môžu na konečné dojednania podmienok a uzatvorenie dohody využiť komunikačné nástroje Portálu - t.j. systém správ Portálu, ale v prípade potreby si môžu vymeniť kontaktné údaje a dohodnúť sa aj mimo priestor Portálu.

Prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie poskytnutých kontaktných údajov.

Predajca a Kupujúci si môžu v rámci svojej komunikácie dohodnúť zmenu ceny za inzerovanú vec alebo zmeniť cenu alebo spôsob doručenia podľa vlastného uváženia a potreby.

Priebeh objednávky:

 1. Kupujúci si vyberie vec alebo viac vecí z ponuky Predajcu. Vloží si ich do košíka.
 2. Kupujúci odošle svoj košík so zoznamom vybraných vecí Predajcovi, čím sa vytvorí v systéme objednávka.
 3. Predajca dostane objednávku a skontroluje, či má všetky veci v nej k dispozícii.
 4. Ak nie, upraví objednávku - t.j. odstráni z nej veci, ktoré už nemá a tým pádom ich nemôže predať
  (táto situácia môže nastať, ak náhodou zabudne odstrániť z ponuky vec, ktorú už predal alebo daroval mimo Portál).
 5. Predajca zváži, či bude možné veci z objednávky poslať za cenu poštovného, ktoré uvádza na stránke ako minimálnu cenu za doručenie.
 6. Ak áno, je povinný túto cenu použiť.
 7. Ak je balík väčší, upraví cenu alebo i spôsob doručenia. Upravenú cenu za doručenie Kupujúci môže, ale nemusí akceptovať.
 8. Po schválení objednávky Predajcom i Kupujúcim je Predajca povinný veci z objednávky bez zbytočného odkladu pripraviť na odoslanie Kupujúcemu.
 9. Ak bola súčasťou objednávky dohodnutá platba vopred, Kupujúci je povinný v čo najkratšom čase platbu uskutočniť.
 10. Predajca je po obdržaní platby povinný veci z objednávky v čo najkratšom čase odoslať Kupujúcemu.
 11. Ak Kupujúci platí až pri doručení objednávky, Predajca nečaká na platbu a je povinný veci z objednávky v čo najkratšom čase odoslať Kupujúcemu.
 12. Kupujúci je zodpovedný za prevzatie objednávky - či už pri platbe vopred alebo na dobierku. Neprevzatie objednávky, predovšetkým na dobierku, môže Predajca označiť v systéme, čo zníži dôveryhodnosť Kupujúceho - viď. Systém Hodnotenia objednávok.

Systém hodnotenia objednávok

Objednávky budú mať obe strany - Kupujúci i Predajcovia, možnosť hodnotiť.

Hodnotenia majú predovšetkým chrániť všetkých poctivých Predajcov i Kupujúcich a poukázať na tých menej spoľahlivých, prípadne na špekulantov a podvodníkov.

Je v záujme všetkých používateľov Portálu, aby objednávky hodnotili objektívne a pravdivo.

Zavádzajúce hodnotenia, klamanie a zámerné poškodzovanie ratingu, či mena Predajcu alebo Kupujúceho je závažným porušením Podmienok používania Portálu. Prevádzkovateľ má právo pozastaviť fungovanie profilu autora takéhoto hodnotenia alebo ho dokonca okamžite po zistení takejto skutočnosti zrušiť.

Hodnotenia Kupujúceho

Kupujúci hodnotí predovšetkým reakčnú dobu, spôsob komunikácie a spokojnosť so zakúpenou vecou/vecami a spokojnosť s priebehom vybavenia objednávky.

Toto hodnotenie sa prejaví v profile Predajcu ako % hodnota a v detailnom rozpise ako rating za jednotlivé kritériá.

Kupujúci môže tiež vyjadriť slovné hodnotenie, či svoj názor, pripomienku či pochvalu k vybaveniu objednávky.

Ak hodnotenie Predajcu klesne pod 50%, Prevádzkovateľ môže jeho Profil zablokovať.

Hodnotenia Predajcu

Predajca bude hodnotiť úspešnosť realizácie objednávky, najmä však to, či bola prevzatá a riadne zaplatená.

Toto hodnotenie sa prejaví ako % hodnota v profile Kupujúceho.

Predajca môže tiež vyjadriť slovné hodnotenie, či svoj názor, pripomienku či pochvalu k vybaveniu objednávky.

Ak hodnotenie Kupujúceho klesne pod 50%, Prevádzkovateľ môže jeho Profil zablokovať.

Provízia  - od 1.4.2018

Provízie sa budú týkať výhradne predajov uskutočnených v HANDMADE zóne a FOOD zóne za výrobky vytvorené Predajcami.

Za poskytnutie priestoru na prezentáciu tvorby Predajcu a servis súvisiaci s predajom jeho výrobkov, si portál morskykonik.sk od 1.4.2018 nárokuje Províziu za sprostredkovanie predaja vo výške 7% (s DPH) z ceny každého predaného výrobku. Provízia je fakturovaná ako 5,83% + DPH.

K nárokovaniu Provízie dochádza vždy v momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim - teda v momente potvrdenia objednávky Predajcom. Provízia sa počíta z ceny výrobku bez poštovného.

Provízia za každý predaný výrobok na portáli morskykonik.sk sa pripisuje do zoznamu Provízií jednotlivých Predajcov. Prehľad o Províziách za jednotlivé predané výrobky má Predajca možnosť priebežne sledovať na stránke portálu morskykonik.sk v rámci vlastnej sekcie Provízie, ktorej obsah je prístupný vždy výhradne iba konkrétnemu Predajcovi.

Provízie sú fakturované Predajcovi raz za mesiac k 15. dňu v mesiaci. Faktúra je Predajcovi zasielaná vždy raz mesačne mailom. Splatnosť faktúry je vždy 14 dní od jej oficiálneho vystavenia v systéme a automatického zaslania na mail Predajcovi.

Faktúru je možné splatiť buď online platbami CardPay (online platba kartou), TatraPay, PayPal, prostredníctvom VIAMO alebo prevodom na účet.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry alebo v prípade neuhradenia faktúry má prevádzkovateľ portálu morskykonik.sk právo zrušiť spoluprácu s Predajcom a zablokovať alebo zrušiť jeho profil.

Predajca berie na vedomie, že Uzatvorením obchodu bola Provízia za sprostredkovanie obchodu započítaná a storno Objednávky zo strany Kupujúceho alebo Predajcu v ktorejkoľvek ďalšej fáze obchodu, či už pred a alebo po zaplatení sumy za tovar, na tejto skutočnosti nič nemení. Za úspešné dokončenie obchodu je zodpovedný výhradne Predajca.

Rovnako v prípade sporu medzi Predajcom a Kupujúcim nemá Predajca nárok na vrátenie Provízie.

Predajca má v určitých prípadoch storna Objednávky Kupujúcim alebo sporu s Kupujúcim možnosť požiadať prevádzkovateľa o prešetrenie priebehu komunikácie obchodu a storna provízie. Prevádzkovateľ môže po preskúmaní priebehu komunikácie obchodu medzi Predajcom a Kupujúcim, v prípade, že Predajca vynaložil všetko možné úsilie pre úspešné ukončenie obchodu, priznať vrátenie provízie. Toto vrátenie je uskutočnené vždy až v rámci najbližšej mesačnej fakturácie formou odpočtu z faktúry.

Etický kódex

Používatelia Portálu sú povinní správať sa tak, aby svojím správaním nikoho nepoškodili.

Používatelia sú povinní

 • komunikovať slušne a správať sa k ostatným Používateľom Portálu s úctou,
 • uvádzať pravdivé údaje o sebe i ponúkaných veciach,
 • v prípade používania Nicku - prezývky zvoliť takú, ktorá nikoho neuráža a nie je vulgárna,
 • vytvoriť si a používať na Portáli iba jeden Používateľský Profil,
 • rešpektovať súkromie ostatných Používateľov a nezverejňovať ich kontaktné údaje, ani iné informácie,
 • dodržiavať svoje slovo a pristupovať k vybavovaniu objednávky, či už na strane Predajcu alebo Kupujúceho, zodpovedne a čestne,
 • dodržiavať platné zákony, vrátane Autorského zákona.

Používatelia nesmú:

 • propagovať na Portáli svoje obchodné a podnikateľské aktivity,
 • publikovať URL adresy (linky) na svoj e-shop alebo webovú stránku,
 • zahlcovať ponuku Portálu opakovaným inzerovaním tej istej veci,
 • poškodzovať dobré mravy,
 • šíriť informácie podnecujúce národnostnú, rasovú, či náboženskú neznášanlivosť, 
 • šíriť poplašné správy,
 • šíriť konšpiračné teórie, alternatívne fakty a iné bludy,
 • poškodzovať povesť alebo majetok inej osoby alebo, organizácie spoločnosti.

Prevádzkovateľ Portálu má právo profil Používateľa, ktorého správanie porušuje tento Etický kódex, okamžite z portálu odstrániť.

Zmeny Podmienok používania

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek upraviť, či zmeniť Podmienky používania Portálu, a to jednostranne a bez predchádzajúceho súhlasu jeho Používateľov.

Informácia o zmene Podmienok používania bude publikovaná na Portáli, prípadne zaslaná Používateľom aj formou e-mailu.

V prípade nesúhlasu so zmenenými Podmienkami používania má Používateľ právo svoj používateľský účet zrušiť. Pred zrušením je však povinný vybaviť všetky otvorené objednávky a splniť si svoje povinnosti voči Kupujúcim a Predajcom.

Zodpovednosť a práva prevádzkovateľa portálu

 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk nie je predajcom zobrazeného tovaru od jednotlivých Predajcov prezentujúcich sa na portáli www.morskykonik.sk. Morskykonik.sk je sprostredkovateľom pre konkrétnych Predajcov, ktoré svoje tovary ponúkajú a predávajú v rámci webu morskykonik.sk.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk nenesie zodpovednosť za nedodržanie zákonne stanovených podmienok na strane Predajcu súvisiacich s oprávnením predaja tovaru na základe živnostenského alebo iného oprávenia, následným zdanením príjmov, ako aj za príjmy plynúce z predaja výrobkov na webe morskykonik.sk.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk nezodpovedá za kvalitu, autenticitu a verné zobrazenie vystavených výrobkov jednotlivých Predajcov, ktoré sú Predajcovia povinní ponúkať a predávať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za zodpovedajúcu kvalitu zobrazovaných výrobkov a predávané výrobky neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľov portálu morskykonik.sk.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť zobrazovaných výrobkov zo strany Predajcov.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv zo strany Predajcu pri predaji jednotlivých výrobkov.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk nenesie zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia, ktoré Predajca poskytol Kupujúcemu o povahe výrobkov alebo procese obchodu (napríklad za vecne nesprávne tvrdenia o povahe a rozsahu rizika výrobku alebo za opísanie výrobku ako „grátis“ „zadarmo“ „bez poplatku“).
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za dodanie alebo nedodanie tovaru, ani za:
  - oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
  - oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou Kupujúceho
  - poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
  - obsahovú náplň balíka
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za zrealizovanie platby tovaru zo strany Kupujúceho a vybavenie Objednávky zo strany Predajcu. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru nesie Predajca. Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Predajca v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk nezodpovedá za reklamáciu a následné vybavenie reklamácie, za opravy a náhradu škody, ani za výmenu tovaru za tovar alebo vrátenie peňazí. Všetky prípadné konflikty v rámci predaja a distribúcie tovaru je Kupujúci povinný riešiť s jednotlivými Predajcami od ktorých tovar zakúpil.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk si vyhradzuje právo na odstránenie zakázaného tovaru zo systému v zmysle kódexu správania Predajcu, pokiaľ by zobrazovaný tovar bol v rozpore s uvedenými ustanoveniami.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk si vyhradzuje právo na deaktiváciu Profilu Predajcu a na zamedzenie opätovnej registrácie na stránke morskykonik.sk bez udania konkrétneho dôvodu.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk si vyhradzuje právo na zamedzenie prístupu na stránku www.morskykonik.sk ktorémukoľvek registrovanému Kupujúcemu alebo Predajcovi bez udania konkrétneho dôvodu.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk zodpovedá výhradne za správu internetovej stránky www.morskykonik.sk, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému.
 • Prevádzkovateľ webu nenesie zodpovednosť za neprerušené fungovanie prevádzky webu www morskykonik.sk a vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk sa zaväzuje narábať s osobnými informáciami registrovaných Predávajúcich a Kupujúcich na webe citlivo.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk má právo používať tieto informácie za účelom prezentácie webu www.morskykonik.sk a pre účely vyplývajúce z fungovania webu (napríklad poskytnutie údajov Predajcu v prípade reklamácie).
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk má právo použiť fotografie výrobkov registrovaných Predajcov za účelom propagácie webovej prezentáciewww.morskykonik.sk prostredníctvom tretích strán.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky www.morskykonik.sk bez akéhokoľvek udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany registrovaných Predajcov a Kupujúcich na zachovanie kontinuity ich fungovania v rámci webu www.morskykonik.sk.
 • V prípade ukončenia prevádzky webu www.morskykonik.sk nevyplývajú Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk žiadne povinnosti voči registrovaným Kupujúcim a Predajcom.
 • Prevádzkovateľ portálu www.morskykonik.sk žiadnym spôsobom nezaručuje uchovávanie osobných informácií Predávajúcich a Kupujúcich po ukončení fungovania webu www.morskykonik.sk.

Kontakt

V prípade otázok k Podmienkam používania môžete kontaktovať nás Zákaznícky servis.

Záverečné ustanovenia

Podmienky a vzťahy, ktoré nie sú definované v týchto Podmienkach používania, podliehajú príslušným ustanoveniam zákona a právnym predpisom platným v Slovenskej republike.

Tieto podmienky používania sú platné od 1.8.2017.