Pravidlá a podmienky použitia

Základné pojmy

Prevádzkovateľ - spoločnosť SLONline, s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom Portálu Morský koník

Portál - portál, webová stránka, či softvér Morský koník je internetová stránka - portál (ďalej iba “Portál”), ktorý umožňuje inzerovanie, ponuku a prezentovanie vecí na predaj a poskytuje priestor na komunikáciu medzi Predajcom a Kupujúcim.

Predajca - osoba inzerujúca na Portáli, v časti BAZÁR

Tvorca - osoba predávajúca vlastnoručne vytvorené výrobky v častiach HANDMADE zóna a FOOD zóna

Kupujúci - osoba nakupujúca prostredníctvom Portálu

Vec - predmet, tovar, produkt, ktorý je inzerovaný, ponúkaný, či prezentovaný na Portáli

Používateľ - zaregistrovaný používateľ Portálu - Predajca a/alebo Kupujúci

Profil - používateľský účet Používateľa Portálu, ktorý obsahuje základné informácie o Používateľovi, jeho ponuku a schránku správ.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom Portálu (ďalej iba “Prevádzkovateľ”) je spoločnosť SLONline, s.r.o.

SLONline, s.r.o.
Dobšinského 22
811 05 Bratislava

IČO: 45 393 435
DIČ: 2022966429
IČ DPH: SK2022966429

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 62904/B

Prevádzkovateľ iba poskytuje priestor - platformu na inzerciu, ponuku a prezentáciu vecí, tovarov a výrobkov, ako aj priestor na komunikáciu medzi Predajcami a Kupujúcimi.

Prevádzkovateľ zabezpečuje technickú prevádzku Portálu, jeho vývoj a správne zobrazovanie na rôznych typoch zariadení.

Prevádzkovateľ nepredáva - teda neinzeruje, neprezentuje ani neponúka žiaden tovar, ani tovar Predajcov, ani nesprostredkováva obchodné dohody. 

Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za:

 • pravdivosť údajov uvedených pri inzerovanej veci, vrátanie názvu, popisu, značky, fotografie, či referencií,
 • autorstvo a autorské práva k inzerovaných veciam, ako aj údajov a fotografiám k nim,
 • výšku cien inzerovaných vecí a/alebo výšku cien doručenia,
 • uskutočnenie, resp. neuskutočnenie dohody medzi Predajcom a Kupujúcim,
 • uhradenie ceny za inzerovanú vec Kupujúcim Predajcovi,
 • doručenie zakúpenej veci Kupujúcemu Predajcom,
 • za objektívnosť a pravdivosť hodnotenia Predajcov a Kupujúcich.

Prevádzkovateľ Portálu má právo prerušiť jeho prevádzku za účelom aktualizácie alebo technickej údržby systému bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za plynulosť prevádzky portálu, ani negarantuje jeho 100% dostupnosť.

Prevádzkovateľmá právo na ukončenie prevádzky Portálu bez udania dôvodu, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu pre jeho používateľov - Predajcov či Kupujúcich.

Registrácia a používateľský profil

Inzerovanie, teda ponuka a prezentácia vecí na portáli, ako aj nákup na portáli sú podmienené registráciou.

Registrácia je možná priamo na portáli prostredníctvom registračného formulára alebo prostredníctvom Facebookového účtu.

Údaje, ktoré zadáva Používateľ pri registrácii, musia byť pravdivé.

Aktivácia používateľského účtu - Profilu musí byť potvrdená kliknutím na odkaz v notifikačnej správe, ktorá bude doručená na Používateľom zadanú e-mailovú adresu.

Registrovať sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov.

Každý používateľ - Predajca i Kupujúci, má na Portáli iba jeden používateľský účet, ktorý používa a spravuje v súlade s týmito Podmienkami používania.

Ak Prevádzkovateľ zistí, že jeden Používateľ vlastní, spravuje či používa viac používateľských účtov - Profilov, môže ktorýkoľvek z nich, prípadne všetky z portálu odstrániť.

Registrácia je bezplatná.

Osobné údaje používateľov

Používatelia Portálu - Predajcovia i Kupujúci sú povinní uviesť na portáli svoje údaje:

 • Meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • Adresu/trvalé bydlisko
 • Adresu pre doručenie

Používateľ môže na portáli vystupovať aj pod Nickom - prezývkou. Aj v takomto prípade však musí pri registrácii uviesť svoje plné meno a priezvisko. Je to požadované najmä kvôli bezpečnosti a zamedzeniu vytvárania duplicitných, či falošných profilov.

Mesto/obec z adresy používateľa bude použitá pre filtrovanie ponuky podľa lokality.

Ak používateľ označí, aby sa Adresa pre doručenie zobrazila pri objednávke automaticky, zobrazí sa pri každej jeho objednávke Predajcovi.

V prípade, že ide o organizáciu, firmu alebo SZČO, sú povinní uviesť aj svoje fakturačné údaje.

Telefónne číslo je nepovinný údaj. Odporúčame ho vyplniť pre potreby komunikácie alebo pre doručenie kuriérnou službou - kuriér potrebuje telefónne číslo pri doručovaní zásielky.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje narábať s osobnými údajmi citlivo a výhradne spôsobom popísaným v týchto podmienkach.

Používateľ portálu dáva súhlas so spracovaním osobných údajov a ich použitie na Portáli pri registrácii.

Používateľ portálu môže kedykoľvek písomne požiadať o vymazanie osobných údajov a úplné zrušenie svojho používateľského profilu.

Všetky osobné údaje budú uchovávané v databáze Portálu, ktorá je spravovaná na zabezpečenom servri.

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečné uchovanie osobných údajov a tiež sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. 

e-mailová adresa Používateľa môže byť v zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách  v znení neskorších predpisov využitá na marketingové účely.

Cookies

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách Prevádzkovateľ informuje Používateľov, že na Portáli využíva Cookies. Používateľ dáva súhlas s používaním Cookies.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači Používateľa alebo v jeho mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch Používateľa a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Viac informácií nájdete aj na stránke https://ec.europa.eu/info/cookies_sk.

Predajca

Predajca je Používateľ, ktorá má právo bezplatne inzerovať a ponúkať:

 • svoje použité, "second hand", veci v časti Bazár
 • svoje vlastnoručne vytvorené výrobky v časti Handmade zóna
 • prebytky z dvora - ovocie, zeleninu a vlastnoručne vyrobené potravinárske výrobky v časti Food zóna

Predajca má právo pridávať neobmedzené množstvo inzerátov, pričom každú vec môže zadať do systému iba raz.

Predajca smie využívať všetky bezplatné a/alebo spoplatené služby portálu výhradne súlade s týmito Podmienkami používania.

V prípade porušenia týchto Podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený používateľský účet Predajcu okamžite zrušiť bez nároku Predajcu na akúkoľvek náhradu škody, či inú kompenzáciu.

Predajca je povinný uvádzať pravdivé informácie o ponúkanej veci, predovšetkým základné informácie o veci a jej stave.

Predajca je povinný slušne a v čo najkratšom čase reagovať na požiadavky, otázky a objednávky Kupujúcich.

Predajca je povinný aktualizovať stav svojej ponuky a stavy objednávok v systéme Portálu tak, aby zodpovedali reálnemu stavu.

Systém Portálu vyhodnocuje aktivity Predajcu a prideľuje mu percentuálny rating na základe pomeru nevybavených a úspešne vybavených objednávok. Preto je v záujme Predajcu, aby priebežne nastavoval stavy objednávok, nenechával ich zbytočne dlho otvorené, či nedokončené.

Kupujúci

Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na portáli nakupuje.

Kupujúci má právo vybrať si z ponuky inzerovaných a ponúkaných vecí, vložiť si ich do košíka a odoslať požiadavku na ne Predajcovi.

BAZÁR

V BAZÁRi je možné veci výhradne ponúkať. Nie je možné umiestňovať inzeráty s dopytom, prosbami, ani výzvami.

Na portáli nie je možné ponúkať, ani dopytovať služby.

Pridanie inzerátu do BAZÁRa je bezplatné.

HANDMADE zóna a FOOD zóna

V častiach HANDMADE zóna a FOOD zóna je tiež možné veci výhradne ponúkať. Nie je možné umiestňovať inzeráty s dopytom, prosbami, ani výzvami.

Pridanie produktu do častí HANDMADE zóna a FOOD zóna je bezplatné.

DO 31.12.2017 PREDAJCOVIA V ČASTIACH HANDMADE ZÓNA A FOOD ZÓNA NEPLATIA PREVÁDZKOVATEĽOVI ŽIADNU PROVÍZIU.

Provízia za poskytnutie priestoru na prezentáciu tvorby a produktov a uzatváranie obchodov bude predajcom v častiach HANDMADE zóna a FOOD zóna účtovaná od 1.1.2018, a to vo výške 7%.
Bližšie informácie o províznom systéme budú zverejnené na tomto mieste najneskôr 2 mesiace pred jeho spustením.

Pridanie inzerátu - postup

Inzerát sa pridáva pomocou webového formulára. Každá kategória má formulár prispôsobený vlastnostiam vecí ponúkaných v nej ponúkaných. Predajca je povinný vyplniť všetky predpísané polia a nastaviť všetky predpísané parametre.

Predajca je povinný pridať inzerát do kategórie, do ktorej daná vec patrí. Predajca nesmie pridať inzerát viackrát, ani do tej istej, ani do iných kategórií. Duplicitné inzeráty budú po zistení odstraňované.

Za znenie a pravdivosť inzerátu a ponuky je zodpovedný Predajca. 

Predajca tiež zodpovedný za pôvod inzerovanej veci, autorské práva k inzerovanej veci, za pravdivosť a autorské práva k údajom uvedených v inzeráte a dostupnosť inzerovanej veci.

Pokiaľ ponuka Predajcu vyžaduje oprávnenia Živnostenského úradu, Úradu verejného zdravotníctva, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR alebo vydanie potvrdenia niektorého z autorizovaných štátnych skúšobní v SR, za získanie platného oprávnenia zodpovedá výhradne Predajca.

Na Portáli je vyslovene zakázané inzerovať a ponúkať:

 • všetky veci, ktorých predaj zakazujú platné zákony Slovenskej republiky, a ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
 • veci získané nelegálnym spôsobom,
 • nový tovar zakúpený za účelom predaja bez zmeny, v pôvodnom stave,
 • živé zvieratá a živočíchy, 
 • výrobky z ohrozených živočíchov,
 • zbrane,
 • medicínske produkty, lieky, drogy, výživové doplnky, prípravky na chudnutie,
 • cigarety, tabakové výrobky, alkohol,
 • nepovolené látky a chemikálie,
 • lístky a vstupenky na kultúrne, športové či iné podujatia,
 • napodobeniny a falzifikáty značkových produktov,
 • prácu a produkty multilevel marketingového obchodu, pyramídové hry, provízne práce, hazardné hry,
 • ponuky úverov, investícií, pôžičiek, poistenia a iných finančných produktov,
 • zoznamovacie inzeráty, ponuky sobášov,
 • pracovné ponuky, brigády, prácu na doma,
 • erotické služby, online služby, pomôcky a nosiče s erotickým obsahom a iné erotické predmety,
 • veci, publikácie a informácie, ktoré propagujú zločinecké režimy, filozofie a hnutia ako fašizmus, nacizmus, komunizmus,
 • veci, publikácie a informácie, ktoré hanobia osobu či skupinu osôb, vyzývajú k násiliu, nabádajú na trestný čin alebo podnecujú národnostnú, rasovú,
 • náboženskú alebo inú neznášanlivosť, 
 • veci, publikácie a informácie šíriace hoaxy, konšpiračné teórie a dezinformácie,
 • veci, publikácie a informácie, ktoré slúžia a/alebo by mohli slúžiť na poškodzovanie povesti alebo majetku inej osoby, skupiny osôb, firmy, či organizácie,
 • materiály, publikácie a produkty politických strán a hnutí, veci obsahujúce prvky identity politických strán a hnutí.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť z portálu inzeráty, ktorých obsahom je:

 • vec, pre ktorú na portáli nie je vytvorená kategória,
 • vec, ktorá porušuje Podmienky používania,
 • vec, ktorá porušuje autorské práva,
 • vec, ktorá porušuje práva inej osoby, skupiny osôb,
 • vec, ktorá je doplnená nevhodnou, zavádzajúcou, či pohoršujúcou fotografiou,
 • vec, ktorá obsahuje v názve, popise alebo fotografii odkaz na inú webovú stránku (jej URL adresu).

Ak Predajca umiestni vec do nesprávnej kategórie, Prevádzkovateľ má právo presunúť ju do správnej kategórie bez predchádzajúceho upozornenia, či výslovného súhlasu Predajcu.

Inzerát, či ponuka musí obsahovať minimálne všetky tie informácie, ktoré sú vo formulári na pridávanie označené ako povinné polia.

Inzerát, či ponuka bez relevantnej fotografie nebude publikovaná. Ak Predajca zverejní fotografiu, ktorá nebude zodpovedať inzerátu alebo z nej nebude zrejmé o čo ide (fotografia s iným obsahom alebo s nízkou kvalitou), inzerát bude vymazaný.

Objednávka - uzatvorenie dohody

Uzatvorenie dohody je výhradnou záležitosťou Predajcu a Kupujúceho.

Predajca a Kupujúci môžu na konečné dojednania podmienok a uzatvorenie dohody využiť komunikačné nástroje Portálu - t.j. systém správ Portálu, ale v prípade potreby si môžu vymeniť kontaktné údaje a dohodnúť sa aj mimo priestor Portálu.

Prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie poskytnutých kontaktných údajov.

Predajca a Kupujúci si môžu v rámci svojej komunikácie dohodnúť zmenu ceny za inzerovanú vec alebo zmeniť cenu alebo spôsob doručenia podľa vlastného uváženia a potreby.

Priebeh objednávky:

 1. Kupujúci si vyberie vec alebo viac vecí z ponuky Predajcu. Vloží si ich do košíka.
 2. Kupujúci odošle svoj košík so zoznamom vybraných vecí Predajcovi, čím sa vytvorí v systéme objednávka.
 3. Predajca dostane objednávku a skontroluje, či má všetky veci v nej k dispozícii.
 4. Ak nie, upraví objednávku - t.j. odstráni z nej veci, ktoré už nemá a tým pádom ich nemôže predať
  (táto situácia môže nastať, ak náhodou zabudne odstrániť z ponuky vec, ktorú už predal alebo daroval mimo Portál).
 5. Predajca zváži, či bude možné veci z objednávky poslať za cenu poštovného, ktoré uvádza na stránke ako minimálnu cenu za doručenie.
 6. Ak áno, je povinný túto cenu použiť.
 7. Ak je balík väčší, upraví cenu alebo i spôsob doručenia. Upravenú cenu za doručenie Kupujúci môže, ale nemusí akceptovať.
 8. Po schválení objednávky Predajcom i Kupujúcim je Predajca povinný veci z objednávky bez zbytočného odkladu pripraviť na odoslanie Kupujúcemu.
 9. Ak bola súčasťou objednávky dohodnutá platba vopred, Kupujúci je povinný v čo najkratšom čase platbu uskutočniť.
 10. Predajca je po obdržaní platby povinný veci z objednávky v čo najkratšom čase odoslať Kupujúcemu.
 11. Ak Kupujúci platí až pri doručení objednávky, Predajca nečaká na platbu a je povinný veci z objednávky v čo najkratšom čase odoslať Kupujúcemu.
 12. Kupujúci je zodpovedný za prevzatie objednávky - či už pri platbe vopred alebo na dobierku. Neprevzatie objednávky, predovšetkým na dobierku, môže Predajca označiť v systéme, čo zníži dôveryhodnosť Kupujúceho - viď. Systém Hodnotenia objednávok.

Systém hodnotenia objednávok

Objednávky budú mať obe strany - Kupujúci i Predajcovia, možnosť hodnotiť.

Hodnotenia majú predovšetkým chrániť všetkých poctivých Predajcov i Kupujúcich a poukázať na tých menej spoľahlivých, prípadne na špekulantov a podvodníkov.

Je v záujme všetkých používateľov Portálu, aby objednávky hodnotili objektívne a pravdivo.

Zavádzajúce hodnotenia, klamanie a zámerné poškodzovanie ratingu, či mena Predajcu alebo Kupujúceho je závažným porušením Podmienok používania Portálu. Prevádzkovateľ má právo pozastaviť fungovanie profilu autora takéhoto hodnotenia alebo ho dokonca okamžite po zistení takejto skutočnosti zrušiť.

Hodnotenia Kupujúceho

Kupujúci hodnotí predovšetkým reakčnú dobu, spôsob komunikácie a spokojnosť so zakúpenou vecou/vecami a spokojnosť s priebehom vybavenia objednávky.

Toto hodnotenie sa prejaví v profile Predajcu ako % hodnota a v detailnom rozpise ako rating za jednotlivé kritériá.

Kupujúci môže tiež vyjadriť slovné hodnotenie, či svoj názor, pripomienku či pochvalu k vybaveniu objednávky.

Ak hodnotenie Predajcu klesne pod 50%, Prevádzkovateľ môže jeho Profil zablokovať.

Hodnotenia Predajcu

Predajca bude hodnotiť úspešnosť realizácie objednávky, najmä však to, či bola prevzatá a riadne zaplatená.

Toto hodnotenie sa prejaví ako % hodnota v profile Kupujúceho.

Predajca môže tiež vyjadriť slovné hodnotenie, či svoj názor, pripomienku či pochvalu k vybaveniu objednávky.

Ak hodnotenie Kupujúceho klesne pod 50%, Prevádzkovateľ môže jeho Profil zablokovať.

Provízia  - od 1.1.2018

Predaj produktov v HANDMADE a FOOD ZÓNE je do konca roka 2017 bezplatný. Od 1. januára 2018 bude predajca povinný uhradiť prevádzkovateľovi Morský Koník 7% z predajnej ceny pruduktu vrátane DPH (provízia sa bude počítať z ceny produktu bez poštovného). Provízia bude fakturovaná ako 5,83% + DPH. K odpočítaniu provízie dôjde v momente potvrdenia objednávky. 

Prehľad o províziach si budete môcť skontrolovať priebežne v rámci vlastnej sekcie PROVÍZIE. Provízia Vám bude fakturovaná raz za mesiac a to po presiahnutí sumy 10 eur v nasledujúcom mesiaci. Faktúru zasielame emailom a doma splatnosti je 14 dní. Faktúru bude možné uhradiť bankovým prevodom.V prípade nezaplatenia faktúry do stanoveného termínu má prevádzkovateľ právo zrušiť profil Predajcu. 

V prípade, že obchod aj napriek potvrdeniu objednávky neprebehol, môžete objednávku stornovať a Provízia Vám bude odpočítaná z nasledujúcej faktúry.

Etický kódex

Používatelia Portálu sú povinní správať sa tak, aby svojím správaním nikoho nepoškodili.

Používatelia sú povinní

 • komunikovať slušne a správať sa k ostatným Používateľom Portálu s úctou,
 • uvádzať pravdivé údaje o sebe i ponúkaných veciach,
 • v prípade používania Nicku - prezývky zvoliť takú, ktorá nikoho neuráža a nie je vulgárna,
 • vytvoriť si a používať na Portáli iba jeden Používateľský Profil,
 • rešpektovať súkromie ostatných Používateľov a nezverejňovať ich kontaktné údaje, ani iné informácie,
 • dodržiavať svoje slovo a pristupovať k vybavovaniu objednávky, či už na strane Predajcu alebo Kupujúceho, zodpovedne a čestne,
 • dodržiavať platné zákony, vrátane Autorského zákona.

Používatelia nesmú:

 • propagovať na Portáli svoje obchodné a podnikateľské aktivity,
 • publikovať URL adresy (linky) na svoj e-shop alebo webovú stránku,
 • zahlcovať ponuku Portálu opakovaným inzerovaním tej istej veci,
 • poškodzovať dobré mravy,
 • šíriť informácie podnecujúce národnostnú, rasovú, či náboženskú neznášanlivosť, 
 • šíriť poplašné správy,
 • šíriť konšpiračné teórie, alternatívne fakty a iné bludy,
 • poškodzovať povesť alebo majetok inej osoby alebo, organizácie spoločnosti.

Prevádzkovateľ Portálu má právo profil Používateľa, ktorého správanie porušuje tento Etický kódex, okamžite z portálu odstrániť.

Zmeny Podmienok používania

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek upraviť, či zmeniť Podmienky používania Portálu, a to jednostranne a bez predchádzajúceho súhlasu jeho Používateľov.

Informácia o zmene Podmienok používania bude publikovaná na Portáli, prípadne zaslaná Používateľom aj formou e-mailu.

V prípade nesúhlasu so zmenenými Podmienkami používania má Používateľ právo svoj používateľský účet zrušiť. Pred zrušením je však povinný vybaviť všetky otvorené objednávky a splniť si svoje povinnosti voči Kupujúcim a Predajcom.

Kontakt

V prípade otázok k Podmienkam používania môžete kontaktovať nás Zákaznícky servis.

Záverečné ustanovenia

Podmienky a vzťahy, ktoré nie sú definované v týchto Podmienkach používania, podliehajú príslušným ustanoveniam zákona a právnym predpisom platným v Slovenskej republike.

Tieto podmienky používania sú platné od 10.5.2017.