Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky definujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú: 

Dodávateľ:

SLONline, s.r.o.
Dobšinského 22
811 05 Bratislava

IČO: 45 393 435
DIČ: 2022966429
IČ DPH: SK2022966429

Číslo účtu: 2922850019/1100, Tatra banka, a. s.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 62904/B

(Prevádzkovateľ Portálu Morský Koník, www.morskykonik.sk - ďalej len „Dodávateľ“)

a

Zákazník
(Zákazníkom sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie Predajca - súkromná osoba, prípadne fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby portálu MorskýKoník, www.morskykonik.sk pre prezentáciu a predaj svojich Produktov - ďalej len „Zákazník“)

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky - v tomto prípade sa Objednávkou rozumie potvrdená objednávka služieb realizovaná na Portáli Morský Koník.

Portál Morský Koník

Portál Morský Koník je internetová stránka, webová aplikácia, či softvér (ďalej len “Portál”), ktorý

 • umožňuje bezplatné inzerovanie, ponuku a prezentovanie produktov Zákazníka
 • poskytuje platené marketingové služby pre podporu prezentácie a predaja produktov Zákazníka
 • poskytuje priestor a funkcionalitu pre sprostredkovanie nákupu a predaja produktov

Kontakt & Zákaznícky servis

Zákazník môže predajcu v prípade potreby kontaktovať:

 • na telefónnom čísle: 0948 244 500
 • e-mailom: [email protected]

  Zákaznícky servis je k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod..

Mimo prevádzky Zákazníckeho servisu nás môžete kontaktovať na e-mail [email protected].

Korešpondenčná adresa Dodávateľa je:

SLONline, s.r.o.
Tolstého 7
811 06 Bratislava

Na otázky alebo požiadavky zákazníka odpovieme v čo najkratšom čase.

Ponuka a dostupnosť poskytovaných služieb

Ponuka služieb dostupná na Portáli Morský Koník zahŕňa:

Služby pre ponuku a predaj produktov

 • priestor pre prezentáciu ponuky produktov v troch aktívnych predajných zónach - BAZÁR, HANDMADE  zóna a FOOD zóna
 • systém na prijímanie objednávok od návštevníkov Portálu Morský Koník - Kupujúcich
 • provízny systém

Služby pre podporu predaja produktov - marketingové nástroje

 • Aktualizácia v zozname produktov
 • TOP ponuka
 • Ponukový baner v kategórii
 • Miesto vo výklade

Predajca negarantuje nepretržitú dostupnosť všetkých produktov. Ponuka produktov sa odvíja od možností dopĺňania produktov, ktoré môžu byť ovplyvnené tretími stranami alebo nevyspytateľnosťou prírody.

Cena za poskytované služby

Cena produktov je uvádzaná v eurách a vrátane DPH.

Ceny bez DPH, DPH a ceny s DPH sú rozpísané vo faktúre, ktorá slúži ako daňový doklad.

Dodávateľ si vyhradzuje právo ceny služieb upravovať. Tieto úpravy sú platné po ich zverejnení v systéme Portálu Morský Koník a v týchto Obchodných podmienkach na Portáli.

Ceny služieb pre ponuku a predaj produktov

 • registrácia na Portál Morský Koník je bezplatná
 • umiestnenie Produktu do ponuky produktov v príslušnej kategórii v niektorej z troch aktívnych predajných zónach - BAZÁR, HANDMADE zóna a FOOD zóna je bezplatná
 • poplatok Predajcu za uzatvorenie obchodu na Portáli Morský Koník - provízia z predaja je 7% z ceny predaného Produktu vrátane DPH (počíta sa z ceny produktu, bez ceny doručenia)

Ceny služieb pre podporu predaja produktov - marketingových nástrojov

Aktualizácia ponuky v zozname - umiestnenie Produktu na prvom mieste v zozname produktov v rámci predajnej zóny a kategórie produktu:

 • 1 krát za 24 hodín je aktualizácia produktu bezplatná
 • Cena aktualizácie toho istého produktu 2 krát za 24 hodín je 0,50 €
  (Produkt sa aktualizuje 2x za 24 hodín v nastavený čas a potom ešte raz po 12 hodinách)

 • Cena aktualizácie toho istého produktu 4 krát za 24 hodín je 1,00 €
  (Produkt sa aktualizuje 4x za 24 hodín v nastavený čas a potom ešte 3 krát po 6 hodinách)

 • Cena aktualizácie toho istého produktu 8 krát za 24 hodín je 2,00 €
  (Produkt sa aktualizuje 8x za 24 hodín v nastavený čas a potom ešte 7 krát po 3 hodinách)

 • Cena aktualizácie toho istého produktu 16 krát za 24 hodín je 4,00 €
  (Produkt sa aktualizuje 16x za 24 hodín v nastavený čas a potom ešte 15x po 1,5 hodine)

Ak chcete 1 x v rámci 24 hodín aktualizovať viac produktov, aktualizácia prvého je bezplatná.
Každý ďalší
môžete zaktualizovať za 0,10 €.

TOP ponuka - umiestnenie produktu v zozname TOP produktov na hlavnej stránke celého Portálu Morský Koník alebo na hlavnej stránke vybranej predajnej zóny - BAZÁRa, HANDMADE zóny a FOOD zóny

 • Cena za umiestnenie jedného produktu v TOP ponuke na vybranej hlavnej stránke na 1 deň je 2,00 €

Produktový baner v kategórii - umiestnenie 5tich vybraných produktov v rámci jednej kategórie nad zoznamom produktov v baneri s profilovou fotografiou/logom Zákazníka na 24 hodín.

 • Cena za zobrazenia jedného produktového banera s 5 produktami v jednej kategórii na 1 deň je 2,00 €

Miesto vo výklade - umiestnenie produktu na niektorej pozícii výkladu na hlavnej stránke celého Portálu Morský Koník alebo na hlavnej stránke vybranej predajnej zóny - BAZÁRa, HANDMADE zóny a FOOD zóny

Cena za umiestnenie produktu na jednej pozícii vo výklade na vybranej hlavnej stránke na 1 deň je závislá od vybranej pozície - umiestnenie produktu vo výklade:

 • 0,50 € za 1 deň vo výklade na pozícii A (vľavo hore)
 • 0,50 € za 1 deň vo výklade na pozícii B (vľavo dolu)
 • 0,50 € za 1 deň vo výklade na pozícii C (vpravo hore)
 • 0,50 € za 1 deň vo výklade na pozícii D (vpravo dolu)
 • 1,00 € za 1 deň vo výklade na pozícii X (v strede)

Všetky uvedené ceny sú s DPH.

Platené marketingové nástroje sú aktivované vždy až po uhradení objednávky.

Úhrada je možná iba online prostredníctvom platobných brán TatraPay, CardPay, VIAMO a PayPal.

Objednávka služieb pre podporu predaja produktov - marketingových nástrojov

Marketingové nástroje je možné nastaviť v časti profilu Moja ponuka.

Sú dostupné ku každému ponúkanému produktu. K ponuke marketingových nástrojov sa dostanete kliknutím na odkaz Nástroje marketingu, ktorý sa zobrazí nad fotografiou produktu.

Po výbere požadovaného nástroja, času, dátumu/dátumov plateného zobrazenia, prípadne umiestnenia produktuv rámci plateného zobrazenia.

Systém ponúka najbližší voľný termín, najskôr však nasledujúci deň po dni predpokladaného uhradenia služby. Pre korektné spracovanie objednávky je potrebné prejsť celým objednávacím procesom a úspešne realizovať online platbu.

Aktualizácia ponuky v zozname sa prejaví prakticky hneď po prijatí objednávky a platby.

Po prijatí objednávky a platby za produkty TOP ponuka, Produktový baner a Miesto vo výklade, systém zarezervuje objednané miesto zobrazenia pre daný produkt vo vybraný deň/dni a produkt sa na ňom zobrazí hneď o polnoci a zobrazovať sa bude od 00:00 do 23:59 vo vybranom dni.

Objednávka samotná je súhrn údajov:

 • Zoznam vybraných nástrojov marketingu, vrátane množstva, jednotkovej ceny a celkovej ceny s DPH
 • Spôsob platby
 • Celkovú cenu objednávky

Údaje o zákazníkovi potrebné pre vystavenie daňového dokladu:

Súkromné osoby: 

 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa
 • e-mail
 • telefón

Firmy a organizácie:  

 • Názov spoločnosti
 • Fakturačné údaje, teda úplnú adresu sídla spoločnosti, IČO, DIČ (ak ho má), IČ DPH (ak ho má)
 • Meno a priezvisko kontaktnej osoby
 • e-mailový kontakt 
 • telefonický kontakt

Každú objednávku je možné pred odoslaním upraviť návratom na predchádzajúci krok nákupného procesu.

Spôsoby platby

Zákazník má k dispozícii niekoľko možností platby:

Pre služby pre podporu predaja produktov - marketingové nástroje môže využiť online platby:

 • Tatra Pay – online platba pre zákazníkov, ktorí majú účet v Tatra banke
 • CardPay - online platba kreditnou kartou
 • VIAMO - platba mobilom nasnímaním QR kódu na obrazovke (pre používateľov služby VIAMO)
 • PayPal – online platba pre zákazníkov, ktorí majú PayPal účet

Pre úhradu provízií z predaja môže využiť online platby:

 • prevod na účet - zákazník zaplatí prevodom na náš účet 2922850019/1100
 • Tatra Pay – online platba pre zákazníkov, ktorí majú účet v Tatra banke
 • CardPay - online platba kreditnou kartou
 • VIAMO - platba mobilom nasnímaním QR kódu na obrazovke (pre používateľov služby VIAMO)
 • PayPal – online platba pre zákazníkov, ktorí majú PayPal účet

Všetky online platby sú realizované na stránkach banky zákazníka. Dodávateľ od banky obdrží len informácie o úspešnosti realizovanej platby s údajmi nevyhnutnými pre jej identifikáciu.

Storno objednávky

Objednávka môže byť stornovaná/zrušená pred aktivovaním zobrazenia produktu/produktov na vybranom mieste na Portáli Morský Koník v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. na našom Zákazníckom servise, a to:

Pri stornovaní objednávky je pre jej identifikáciu potrebné uviesť číslo objednávky, meno objednávateľa a kontakt.

Storno objednávky vybaví náš Zákaznícky servis, ktorý zákazníka v prípade potreby kontaktuje pre overenie alebo doplnenie údajov.

Storno objednávky je potvrdené e-mailovou správou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Provízia z predaja produktov

Povinnosť uhradiť províziu z predaja vzniká Zákazníkovi automaticky vždy v momente Uzatvorenia obchodu medzi ním a Kupujúcim - teda v momente potvrdenia objednávky ním alebo potvrdenie/akceptovanie upravenej objednávky Kupujúcim.

Predajca je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi províziu za sprostredkovanie predaja z každej potvrdenej objednávky. Provízia je fakturovaná ako 7% z ceny Produktu.

Právo na províziu vzniká Prevádzkovateľovi automaticky, pri uzatvorení obchodu/potvrdení objednávky, bez nutnosti oznamovania alebo upozornenia.

Zákazník, si je vedomý toho, že provízia bude počítaná z ceny Produktu, ktorú si stanovil a ktorú za Produkt platí Kupujúci. Zákazník je zodpovedný za to, že pri stanovení ceny Produktu počítal s povinnosťou uhradiť províziu pri predaji Produktu. Predajca nesmie pripočítavať výšku provízie k objednávkam Kupujúcemu dodatočne.

Provízia sa počíta a fakturuje z ceny Produktu/Produktov, bez poštovného.

K nárokovaniu Provízie dochádza vždy v momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim - teda v momente potvrdenia objednávky Predajcom alebo potvrdenie/akceptovanie upravenej objednávky Kupujúcim.

Provízia za každý predaný Produkt na Portáli sa pripisuje do zoznamu Provízií jednotlivých Predajcov. Prehľad o Províziách za jednotlivé predané Produkty má Zákazník možnosť priebežne sledovať na stránke Portálu, v rámci vlastnej sekcie Provízie, ktorej obsah je prístupný vždy výhradne iba konkrétnemu Predajcovi.

Faktúra za provízie je vystavená v momente, keď výška provízií za predané Produkty dosiahne v súčte aspoň 5,00 €.
Ak počas kalendárneho roka výška provízií nepresiahne v súčte 5,00 €, bude súčet provízií za daný kalendárny rok fakturovaný k 31. decembru daného kalendárneho roka.
Každý kalendárny rok tak bude riadne účtovne uzatvorený.

Faktúry sú doručované Predajcovi raz za mesiac, a to k 7. dňu v mesiaci, e-mailom. Splatnosť faktúry je vždy 14 dní od jej oficiálneho vystavenia v systéme a automatického zaslania na e-mailovú adresu Predajcu.

Faktúru je možné splatiť týmito spôsobmi:

 • prevod na účet - zákazník zaplatí prevodom na náš účet 2922850019/1100
 • Tatra Pay – online platba pre zákazníkov, ktorí majú účet v Tatra banke
 • CardPay - online platba kreditnou kartou
 • VIAMO - platba mobilom nasnímaním QR kódu na obrazovke (pre používateľov služby VIAMO)
 • PayPal – online platba pre zákazníkov, ktorí majú PayPal účet

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry alebo v prípade neuhradenia faktúry má Prevádzkovateľ Portálu právo zrušiť spoluprácu so Zákazníkom a zablokovať alebo zrušiť jeho profil Predajcu. Prevádzkovateľ portálu môže tiež účtovať Zákazníkovi úroky z omeškania a použiť dostupné zákonné prostriedky na vymáhanie dlžnej sumy.

V prípade zrušenia Profilu je Zákazníkovi vystavená faktúra na provízie z predaných Produktov vo výške ku dňu zrušeniu Profilu, aj ak ide o sumu nižšiu ako 5,00 €.

Storno provízie

V prípade, že k dokončeniu obchodu aj napriek potvrdeniu objednávky neprišlo a/alebo bola objednávka zrušená po jej potvrdení, môže Zákazník požiadať o stornovanie provízie zo systému.

Prevádzkovateľ posudzuje žiadosť na základe dostupnej komunikácie medzi Zákazníkom ako Predajcom produktov a Kupujúcim v rámci Portálu Morský Koník. Akékoľvek iné dôkazy a informácie, pre ktoré bola objednávka zrušená nie sú pre posudzovanie žiadosti akceptované.

Storno je uznané v prípade, že sa Zákazník podľa dostupných informácií preukázateľne snažil o dokončenie obchodu a realizáciu a doručenie objednávky.

Provízia, ktorá je v rámci šetrenia a vybavovania žiadosti o storno nebude zahrnutá vo faktúre, kým sa žiadosť o storno neuzavrie.

Žiadosť o storno môže byť uzatvorená nasledovnými spôsobmi:

 • uznaním žiadosti a zrušením objednávky z provízneho systému
 • zamietnutím žiadosti a vrátením objednávky do provízneho systému

Ak bola objednávka vrátená do provízneho systému po zamietnutí žiadosti o storno, provízia z nej bude fakturovaná v najbližšej vystavenej faktúre.

V prípade nejasností alebo problémov so zrušenou objednávkou, sa môžete obrátiť na nás aj e-mailom

Reklamácie

Zákazník môže reklamovať služby, ktoré mu neboli dodané v súlade s prezentovanou ponukou, Pravidlami používania a týmito Obchodnými podmienkami.

Reklamácie preberá a spracúva Zákaznícky servis predajcu písomne na e-mail [email protected]  alebo na adrese SLONline, s.r.o., Tolstého 7, 811 08 Bratislava.

V prípade otázok alebo pochybností môže zákazník kontaktovať Zákaznícky servis aj na telefónnom čísle 0948 244 500.

Predajca je povinný vybaviť reklamáciu do 30tich dní.

Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám od 15. februára 2016 uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na [email protected] 

Ochrana osobných údajov

Pre potreby komunikácie, ako aj vybavenie objednávky Zákazník zadáva svoje osobné údaje do formulárov portálu Morský Koník.

Zákazník odoslaním formulára potvrdzuje svoj súhlas s použitím osobných údajov na účely:

 • spracovania objednávky
 • komunikácie s ním zo strany Zákazníckeho servisu Predajcu
 • spracovanie účtovníctva Dodávateľa
 • marketingovej komunikácie

Potvrdením formulárov pre Newsletter dáva Zákazník svoj súhlas s použitím osobných údajov aj pre účely:

 • zasielania informácií o novinkách a akciách Portálu na e-mailovú adresu.

Všetky osobné údaje budú uchovávané v databáze Portálu, ktorá je spravovaná na zabezpečenom servri.

Predajca zodpovedá za bezpečné uchovanie osobných údajov a tiež sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou prípadu tretej osoby, ktorá zodpovedá za doručovanie objednávok, spracovanie účtovníctva a spracovanie súťaží a inej marketingovej komunikácie internetového obchodu.

Zákazník potvrdzuje svoj súhlas s časovo neobmedzeným uchovávaním osobných údajov uvedených pri nákupe na Portáli Morský Koník. Tento súhlas môže kedykoľvek písomne zrušiť, avšak pre potreby účtovníctva je nevyhnutné uchovávať ich v skladovom systéme najmenej po dobu 10tich rokov.

Dostupnosť služieb Portálu

Predajca, ktorý je prevádzkovateľom Portálu Morský Koník, negarantuje jeho neptretržitú prevádzku a nezodpovedá za škody vzniknuté zákazníkovi v prípade nemožnosti realizácie objednávky z dôvodov výpadku alebo prerušenia činnosti internetového obchodu.

Záverečné ustanovenia

Uvedené Obchodné podmienky sú platné ich zverejnením na stránkach Portálu Morský Koník.

Zákazník vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami označením políčka vedľa vety „Suhlasím s Obchodnými podmienkami“ a následným potvrdením objednávky.

Podmienky a vzťahy, ktoré nie sú definované v týchto Obchodných podmienkach, podliehajú príslušným ustanoveniam zákona a právnym predpisom platným v Slovenskej republike.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 29.3.2018
Posledná úprava 22.12.2018